Barion Pixel
Általános felhasználási feltételek

Jelen Általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁFF) érvényesek a Firmensoft Group Kft. (továbbiakban: Byouties) által üzemeltetett www.byouties.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználó mint „Vendég” általi látogatása, használata, és Weboldalon minden listázott szépségipari szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató ) által nyújtott szolgáltatások foglalása és igénybevétele során.

 

A Byouties adatai:

Név: Firmensoft Group Kft.

Székhely: HU-1027 Budapest, Bem utca 9.

Email: hello@byouties.com

Cégjegyzékszám és bíróság: 01-09-187491, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24882781-1-41

Tárhelyszolgáltató székhelye, elérhetősége: Dotroll Kft., HU-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Email: support@dotroll.com

 

 1. Regisztráció – a Weboldal igénybevétele

A Weboldalon a Vendégnek lehetősége van regisztráció után a Byouties azon szolgáltatását igénybe venni, mely szolgáltatás keretében a Vendég időpontot foglalhat az általa kiválasztott – a Byouties rendszerét igénybe vevő –  szépségipari szakemberhez a Byouties rendszerének használatával. A regisztráció célja, hogy a foglalás megtételéhez, a Vendég szolgáltató általi beazonosításához szükséges adatok rendelkezésére álljanak. A regisztrációhoz szükséges, hogy a Vendég a Byouties által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztrációról a Vendég automatikus visszaigazolást kap. A regisztrációt és belépést követően a Vendég bejelentkezhet a kívánt szolgáltatásra az elektronikus űrlap kitöltésével és a foglalás véglegesítésével. Az időpontfoglalásról a Byouties a Weboldal által generált automatikus visszaigazolást küld.

 

A regisztráció során a Weboldal figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vendéget, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A Byouties-t (és a választott szolgáltatót) a regisztráció során a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a Weboldal felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vendég a jelen Felhasználási feltételekben és az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadja. A regisztrációval egyidejűleg a Vendég hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Byouties email-ben hírlevelet és ajánlatokat küldjön.

 

A Byouties Weboldalán kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak/vehetnek igénybe szolgáltatást, a regisztrációval a Vendég akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltötte. 

A Weboldal használatával kapcsolatban a Vendégnek fizetési kötelezettsége a Byouties felé nem keletkezik, az időpont foglalás szolgáltatás használata díjmentes.

Egyes szolgáltatókhoz az időpont foglalás előleg fizetéséhez kötött. Ha a választott szolgáltató a Vendégtől előleg fizetését kéri az időpont lefoglalásához, ezt a Rendszer jelzi a Vendég számára. Az időpont foglalás során a Vendég részére megjelenítésre kerül a fizetendő előleg pontos összege. A szolgáltató azt is a Vendég tudomására hozza, hogy a lefoglalt időpont meddig mondható le díjmentesen, illetve milyen feltétekkel mikor mondható le. A Byouties nem szed előleget, és nem közvetít szolgáltató költségeket, így az előleg fizetése esetén a szolgáltatóval közvetlenül kell elrendezni az előleg összegét. Erre használható a Byouties üzenőrendszere, vagy a szolgáltató egyéb elérhetőségeink is elérhető az egyeztetéshez.

 

A Byouties mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár, a Byouties a téves adatközlésért felelősséget nem vállal.

Ha a Vendég a regisztrációját törölni kívánja, erre irányuló kérésével a Byouties-hoz fordulhat a fenti elérhetőségein. A Byouties a kérelem beérkezésétől számított 48 órán belül törli a regisztrációt. 

 

A regisztráció törlése nem érinti az ezt megelőzően történt időpont foglalásokat, azokra az időpont lefoglalásakori feltételeket és rendelkezéseket kell alkalmazni. A regisztráció törlése esetén a lefoglalt időpont esetleges lemondására a szolgáltatónál lesz lehetősége a Vendégnek, a Byouties Rendszerben nem.

 

 1. A Byouties kötelezettségei

 

A Byouties nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek a Vendég számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Byouties szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Byouties felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁFF-ellenes használatából ered, illetve a Vendég a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A Byouties szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

 

A Byouties a Vendég magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

 

Jelen ÁFF teljesítése során Byouties-nak nem kötelezettsége a Vendég hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, illetve nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért.

 

A Byouties jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Vendég a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen ÁFF-et sérti.

 

A teljesítés során Byouties alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Byouties a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Byouties gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Byouties által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el.

 

A Byouties nem vállal felelősséget a Barion Payment rendszer működéséért, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen igényért. A Barion Payment szolgáltatás tekintetében az Barion Payment Zrt. felhasználási feltételei alkalmazandók. Az Barion Payment Zrt. nem tekintendő a Byouties alvállalkozójának. A fentieket a Vendég kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Emellett a Vendég tudomásul veszi, hogy a Byouties jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

 

 1. A Vendég kötelezettségei

 

Vendég tudomásul veszi, hogy

 • tilos a Byouties weboldalán jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele,
 • tilos a Byouties weboldal és a Szolgáltatás használatával kéretlen, reklámcélú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása.

A Rendszer helytelen használatából eredő károkért a Vendég felelősséggel tartozik.

 

 1. A Rendszer használatának technikai feltételei

 

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a https://www.Byouties.com oldalon keresztül lehet bejelentkezni.

 

A bejelentkezés feltétele a szélessávú internetkapcsolat és a Firefox, Google Chrome, Safari internet böngészők valamely aktuális verziója (a gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak), továbbá szükséges az ezen internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, felhasználó név és jelszó ismerete.

 

Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Byouties Rendszerbe bejelentkezni. A Rendszerbe egy felhasználónévvel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jogosultság használata szükséges.

 

A Rendszer felhasználóinak jogosultságainak kezelését a Byouties végzi.

 

A Felhasználó felelőssége saját felhasználói nevének és jelszavának biztonságos tárolása. A nem megfelelő felhasználónév-jelszó tárolásból eredő károkért a Byouties semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Vendég köteles a Rendszer általa észlelt hibáit haladéktalanul a Byouties elérhetőségei egyikén bejelenteni.

 

 1. A hozzáférés megszűnése

 

A Byouties azonnali hatállyal megszüntetheti a Vendég hozzáférését és/vagy fiókját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

 • ha a Vendég az ÁFF rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Vendég olyan magatartást tanúsít, amely a Byouties jogos érdekeit, jóhírnevét sérti;
 • ha a Vendég által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;
 • ha a Vendég a Byouties-t egyéb módon megtéveszti
 • ha a Vendég a Rendszert nem a jelen ÁFF-ben rögzítettek szerint használja
 • ha a Vendég a Szolgáltatókat igazoltan, több alkalommal megtéveszti.

 

 1.      Panaszkezelés

 

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Byouties a Vendég rendelkezésére áll munkanapon 9.00 és 17.00 óra között a Weboldalon található Kérdezz minket űrlapon keresztül, továbbá az alábbi email-elérhetőségen: hello@byouties.com

 

A Byouties kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos panaszokat tudja kivizsgálni. A Vendég a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Byouties a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

 

 1.       Vegyes rendelkezések

 

A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül.

 

A Weboldalon a Byouties által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Byouties. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.

 

A Byouties kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

 

A Byouties fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁFF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁFF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁFF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 

Jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

 

Hatályos ekkortól: 2022.01.26.

Jelen Általános felhasználási feltételek (továbbiakban: ÁFF) érvényesek a Firmensoft Group Kft. (továbbiakban: Byouties, Szolgálgató ) által üzemeltetett www.Byouties.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználó szépségszalon és szépségipari szakember (továbbiakban: Ügyfél) általi látogatása, használata, szolgáltatások igénybevétele során.

A Byouties adatai:

 

Név: Firmensoft Group Kft.

Székhely: HU-1027 Budapest, Bem utca 9.

Email: hello@byouties.com

Cégjegyzékszám és bíróság: 01-09-187491, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24882781-1-41

Tárhelyszolgáltató székhelye, elérhetősége: Dotroll Kft., HU-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Email: support@dotroll.com

 

A Byouties tájékoztatja a Weboldal látogatóit, hogy a Weboldalon szolgáltatást megrendelni csak szépségipari szakemberek jogosultak, tekintettel arra, hogy a Byouties tevékenységi köre és így a Weboldal célja a professzionális szépségipari tevékenységet ellátók részére szolgáltatás nyújtása. A szépségipari tevékenységet ellátók nem minősülnek fogyasztónak a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások tekintetében, mivel az üzleti tevékenységük körében járnak el.

 

 1. Regisztráció – a szolgáltatás megrendelése

 

A Weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van regisztráció útján a Byouties szolgáltatását megrendelni. A regisztráció célja, hogy a Byouties az Ügyfél igényéről tudomást szerezzen és a kapcsolatfelvételhez, valamint az ajánlat előkészítéséhez szükséges adatok rendelkezésére álljanak. A regisztrációhoz szükséges, hogy az Ügyfél a Byouties által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztrációról az Ügyfél automatikus visszaigazolást kap.

 

A regisztrációt követően a Byouties munkatársai 48 órán belül beállítják a megadott cím alapján a szalon helykoordinátáit, és amennyiben valós adatok kerültek megadásra a regisztráció során, a regisztrációs kérelmet elfogadja. Ezáltal a regisztrációt követő 48 órán belül az Ügyfél automatikusan láthatóvá válik vendég látogatók számára a Weboldalon.

 

A Byouties-t a regisztráció során az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a Weboldal-on található Áraink & szalon regisztráció menüpontot választva a szakemberszám és adatlap kitöltésével. A regisztrációval és a megrendeléssel az Ügyfél az ÁFF-ben és az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval és megrendeléssel egyidejűleg az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Byouties email-ben hírlevelet és ajánlatokat küldjön.

A Byouites Weboldalán kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval az Ügyfél akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltötte. 

A 30 napos próbaidó elteltével, majd a megrendelés elküldésével az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Byouties felé.

 

A Weboldalon és jelen ÁFF-ben feltüntetett árak minden esetben magyar forintban kerültek megadásra és bruttó módon kerültek feltüntetésre. A Byouties az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

 

A Byouties mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár, akkor a Byouties nem köteles a szolgáltatást a tévesen feltüntetett áron nyújtani. A Byouties fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A Byouties felajánlhatja az Ügyfélnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében az Ügyfél elállhat a szolgáltatás igénybevételének szándékától.

 

 1. Szolgáltatások

 

A Byouties szolgáltatása arra irányul, hogy egy olyan online szolgáltatást nyújtó felhasználói felületet működtet (továbbiakban: Rendszer), amin keresztül az Ügyfél könnyebben irányíthatja, kontrolálhatja vállalkozását, meghirdetheti vállalkozását és szolgáltatásait, szabad időpontjait, legjobb ajánlatait, értékeléseit stb.

 

A Weboldalon az Ügyfél a Byouties által nyújtott egyetlen szolgáltatáscsomagok közül választhat, az adott szépségszalonhoz tartozó szükséges szakember-felhasználó számának függvényében módosul a szolgáltatás havi díja, amely megtekinthető a Weboldal-on található Áraink & szalon regisztráció menüpontot választva.

 

2.5. Előlegfizetés a Vendég és az Ügyfél között

A Vendég általi előleg fizetését biztosító szolgáltatást egyelőre a Byouties nem biztosít az Ügyfél számára. A Weboldalon esetleges előlegfizetési feltételeket meg lehet jeleníteni a szaloninformációk között, azonban előlegkérés esetén az Ügyfél felelőssége a Vendéggel egyeztetni az előleg fizetésének részleteiről. A Byouties nem felel az előleg behajtásáért és annak koordinálásáért.

 

 1. A szolgáltatás díja, szolgáltatási időszak, díjfizetés

A szolgáltatási díj a 30 napos próbaidőszak után mindig előre, havonta esedékes. A havidíj mértéke megtekinthető a Weboldal-on található Áraink & szalon regisztráció oldal választva: az adott szépségszalonhoz tartozó szükséges szakember-felhasználó számának függvényében módosul a szolgáltatás havi díja.

 A szolgáltatási szerződés a Byouties és az Ügyfél között bármikor felmondható, és a szerződés felmondása esetén a szolgáltatás a következő havi fordulónapig még él az Ügyfél számára.


A havidíj összegének kifizetése a fizetési fordulónapon történik, a bankkártya automatikus megterhelésével.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a sikeres fizetésről Byouties a végleges számlát bankkártyás kifizetésétől számított 6 munkanapon belül küldi ez a Byouties az Ügyfél számára email útján.

 

A Byouties fenntartja a jogot, hogy nemfizetés vagy sikertelen bankkártyás fizetés esetén a fordulónapot követő naptól a Szolgáltatást részben vagy egészben korlátozza (felfüggessze). A szolgáltatási díj a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra nem jár Byouties számára, ezekre a napokra nincsen utólagos díjfizetési kötelezettség.

 

A szükséges szakemberszám módosításakor az Áraink & szalon regisztráció oldalon jelzett havidíj változik, és a tagság módosítástól számítva a szolgáltatási hónap fordulónapjáig a havidíj változatlan, és csak a fordulónaptól módosul a díj.

A havidíj kizárólag bankkártyás fizetési móddal fizethető, nincsen átutalásos fizetési lehetőség.

 

 1. A Byouties kötelezettségei

 

A Byouties az Ügyfél számára biztosítja jelen az ÁFF megállapodásban meghatározott feltételekkel a Rendszer működését.

A Byouties vállalja, hogy regisztráció után az Ügyfél profiljának 48 órán belül megjelenést biztosít a Weboldalon, valós adatok megadása esetén.

 

Byouties nem vállal felelősséget a Barion Payment online fizetési rendszer működéséért, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen igényért.

 

A Byouties nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Byouties szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Byouties felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁFF-ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

 

A Byouties szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

A Byouties a szolgáltatási havidíj mértékére tekintettel kártérítési felelősségét – a fentiekben nem kizárt esetekre – korlátozza legfeljebb 1 havi szolgáltatási díjnak összeg erejéig.

A Byouties az Ügyfél magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

 

Jelen ÁFF teljesítése során Byouties-nak nem kötelezettsége a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, illetve nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért.

 

A Byouties jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen ÁFF-et sérti.

 

A teljesítés során Byouties alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Byouties a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Byouties gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Byouties által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el.

 

A fentieket az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Byouties jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

 

 1. Az Ügyfél kötelezettségei

 

Az Ügyfél köteles a Byouties szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a Szolgáltatás díját Byouties-nak a fordulónapon megfizetni, amennyiben a következő szolgáltatásra igényt tart. Az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Byouties részére biztosítani.

 

Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a természetes személyeknek, mint reklám címzettjének küldendő reklámot tartalmazó küldeményekre (email, sms, egyéb forma) vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A Byouties nem felelős a szolgáltatás használata során előállított tartalomért.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy tilos a

 • Weboldalon jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele,
 • Weboldal és a Szolgáltatás használatával kéretlen, reklámcélú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása.

A Rendszer helytelen használatából eredő károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

 

 

 

 

 1. A Rendszer használatának technikai feltételei

 

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a https://www.Byoutes.com lapon keresztül lehet bejelentkezni.

Bejelentkezés feltétele a szélessávú internetkapcsolat és a Firefox, Google Chrome, Safari internet böngészők valamely aktuális verziója (a gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak), továbbá szükséges az ezen internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, felhasználó név és jelszó ismerete.

Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Byouties Rendszerbe bejelentkezni. A Rendszerbe egy felhasználónévvel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jogosultság használata szükséges.

 

A Rendszer felhasználóinak jogosultságainak kezelését a Byouties végzi. Az Ügyfél, illetve az általa meghatározott kapcsolattartónak lehetősége van Felhasználók hozzáadását, eltávolítását, aktiválását és inaktiválását, valamint felhasználói adat módosítását a Rendszerben elvégezni.

Felhasználó felelőssége saját felhasználói nevének és jelszavának biztonságos tárolása. A nem megfelelő felhasználónév-jelszó tárolásból eredő károkért a Byouties semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél és a Felhasználó köteles a Rendszer általa észlelt hibáit haladéktalanul bejelenteni a Byouties elérhetőségei egyikén.

A Byouties garantálja, hogy a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 98%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez legfeljebb évente 7,3 nap leállási lehetőséget biztosít a Byouties szolgáltatása számára. Ez a kötelezettségvállalás nem vonatkozik a Barion Payment fizetési szolgáltatásra, mivel annak üzemeletetője a Barion Payment Zrt.

 

 1. A szerződés megszűnése

 

A szolgáltatási szerződés megszűnik, a tagság inaktívvá válik, és az adatok az ettől számított 90 nap után törlésre kerülnek az alábbi esetekben:

 1. Amennyiben az Ügyfél a havi fordulónapig lemondja a szolgáltatást
 2. Amennyiben a bankkártyás fizetés a fordulónapig nem teljesül
 3. Azonnali hatályú felmondással szerződésszegés esetén, a felmondás kézbesítése napján;
 4. Byouties jogutód nélküli megszűnésével a cég törlésének napján;
 5. Ügyfél elhalálozása esetén; ha az örökös a jogviszonyt nem kívánja folytatni;
 6. Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével;
 7. Vis maior 30 napot meghaladó fennállása esetén;
 8. A felek közös megegyezésével.

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

 

A Byouties azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

 1. Amennyiben a bankkártyás fizetés a fordulónapig nem teljesül
 2. ha az Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 3. ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a Byouties jogos érdekeit, jóhírnevét sérti;
 4. ha az Ügyfél által a szerződéskötés során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;
 5. ha az Ügyfél a Byouties-t egyéb módon megtéveszti
 6. ha az Ügyfél megsérti a Byouties adatkezelésre vonatkozó szabályait,
 7. ha az Ügyfél a Rendszert nem a jelen ÁFF-ben rögzítettek szerint használja.

 

 1. Panaszkezelés

 

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Byouties a Vendég rendelkezésére áll munkanapon 9.00 és 17.00 óra között a Weboldalon található Kérdezz minket űrlapon keresztül, továbbá az alábbi email-elérhetőségen: hello@byouties.com

 

Az Ügyfél a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Byouties a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

 

 

 1.       Vegyes rendelkezések

 

A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül.

 

A Weboldalon a Byouties által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Byouties. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.

 

A Byouties kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

 

A Byouties fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁFF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁFF módosítása nem érinti a határozott időre kötött szerződéseket, szolgáltatásokat a határozott időtartam alatt. Egyébként a módosított rendelkezések a közlésüket követő 16. naptól lépnek hatályba. Az ÁFF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁFF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Byouties és az Ügyfél között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 

 

Hatályos ekkortól: 2022.01.26.


...
...
Visszajelzés
Visszajelzés

Hogy tetszik az oldal?Hiba bejelentése
Visszajelzés

Mi nem tetszik az oldalban?Küldés
Visszajelzés

Mi tetszik az oldalban?Küldés
Visszajelzés

Milyen hibát szeretnél bejelenteni?Küldés
Visszajelzés

Ha szeretnél visszajelzést kapni a hibabejelentésről, kérjük add meg az e-mail címed.Küldés
Visszajelzés

Köszönjük a visszajelzésed!